Παρέμβαση Μίκας Ιατρίδη για την ενίσχυση των νησιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.


Παρέμβαση έκανε η Μίκα Ιατρίδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Κώστα Χατζηδάκη να ληφθεί υπόψη η πρόταση των νησιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για επαναπροσδιορισμό της τιμής της κιλοβατώρας που παράγεται και διατίθεται από αυτούς.

Η Μίκα Ιατρίδη επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, και με δεδομένο ότι οι ακρίτες νησιώτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη και για εθνικούς λόγους, πρέπει να μελετηθεί η πρόταση των Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) και να δοθεί λύση στο χρόνιο αυτό ζήτημα που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, η Μίκα Ιατρίδη, απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και την επιστολή των Συλλόγων αλλά και σχέδιο τροπολογιών, για να συζητηθούν, από σήμερα, στην ολομέλεια της Βουλής και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».